Information ang bredbandstjänster

Bredbandsbolaget Offert

Här finns nu den utlovade informationen om Bredbandsbolagets tjänster. Det är den offerten vi fått och inkluderar det mesta man behöver veta. Dock har vi fått en ändring där vi uppgraderar fastighetsnätet från kopparbaserat till fiber. Det innebär marginell kostnad för föreningen men är mer framtids- och störningssäker. Placeringen av uttaget kommer bli valfritt men tänk på att det måste finnas eluttag där uttaget placeras eller att man tar den kostnaden.

Ang TV tittar vi på Baspaketet hos Bredbandsbolaget (TV utbud). För alla ev uppgraderingar av kanalpaket är det angivet pris på hemsidan minus 99 kronor.

Extrastämma

Måndagen den 15 oktober kl 19:00 kommer det hållas extrastämma i bastulokalen. Detta främst för att göra ett fyllnadsval av styrelsemedlemmar. Utöver det kommer vi diskutera de offerter vi fått in angående fiberanslutning.

Väl mött!

Styrelsen

 

Dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Stämmoordförandens val av protokollförare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
  7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  8. Behandling av inlämnade motioner
  9. Stämman avslutas