KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

BRF Pennan 22 (769600-0814)
Tid & plats: Torsdag 30 maj kl. 19.00 på innergården eller bastun
(notera, vi avvaktar fortsatt att årsredovisningen ska bli klar, varför vi redan nu vill flagga för att alternativt senare datum är tisdag 4 juni. Senast måndag 27 maj får ni veta om det blir det alternativa datumen, annars äger mötet rum enligt plan 30 maj.)

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Stämmoordförandens val av protokollförare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenligt ordning
7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
8. Behandling av inlämnade motioner
9. Stämman avslutas

Information
Motioner inlämnas till Brita Berglund på vån 3
Efter mötet finns möjlighet att ställa frågor diskutera övrigt

Välkomna!

Styrelsen