Extrastämma

Måndagen den 15 oktober kl 19:00 kommer det hållas extrastämma i bastulokalen. Detta främst för att göra ett fyllnadsval av styrelsemedlemmar. Utöver det kommer vi diskutera de offerter vi fått in angående fiberanslutning.

Väl mött!

Styrelsen

 

Dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Stämmoordförandens val av protokollförare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
  7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  8. Behandling av inlämnade motioner
  9. Stämman avslutas